Kjøpsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Larvik Kampsportklubb Org. 993754137, heretter kalt Larvik Kampsport. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Larvik Kampsport så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Kundedata oppbevares iht. norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

Larvik Kampsport Org. 993754137, er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Larvik Kampsport er medlem av Norges Kickboxingforbund (NKBF), Norges Bokseforbund (NBF), World Association og Kickboxing
Organization (WAKO) og International Amateur Boxing Association (AIBA), Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norwegian Muay Thai Association (NMTA).

Vi forventer at du som medlem av Larvik Kampsport, vil være en god ambassadør for våre idretter. Med dette menes alt som læres av kampsport, ikke skal brukes utenfor treningslokalet i den intensjon å skade andre personer. Det er også viktig, at du ikke opptrer provoserende/upassende, som kan skade Larvik Kampsports omdømme.

Klubbens vedtekter sier bl.a.: ”for å bli medlem av Larvik Kampsportklubb, forplikter medlemmene seg til å utvise respekt og disiplin under utøvelse av idretten. Medlemmer som foretar rettsstridige voldshandlinger, også utenfor idrettslige arena, kan straffes etter NIF’s straffebestemmelser.”

Medlemmet tar avstand fra enhver voldelig handling. Det forventes også at du, som medlem av vår klubb, ikke bruker doping/rusmidler eller andre prestasjonsfremmede preparater som rammes av dopingreglementet. Ved oppfordring/stikkontroll, skal du levere prøve.
Ved overtredelse, vil du med umiddelbar virkning, utestenges fra klubb og anmeldes forbund. Medlems kontingent/avgift blir ikke refundert.

Ellers viser vi til nødvergeloven, lovnorm fra NIF og NIF’s dopingreglement. Klubben er ikke ansvarlig for personlige ting som medbringes til treningslokalet. Larvik Kampsportklubb har forsikret sine medlemmer med IF Klubbforsikring. For å delta på stevner, MÅ lisens og forsikring betales årlig av utøver.

Treningsavgift/medlemsavgift betales senest 14 dager (2 uker/forfall) etter terminstart (vår og høst).

Alle medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
Alle medlemmer er forpliktet til å følge Larvik Kampsports trivselsregler.
Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider, holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene. Se skolekalender.

Betalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

Ved oppsigelse i bindingstiden vil avtalen avsluttes etter bindingstidens utløp.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Larvik Kampsport, er ansvarlig for betaling av de ytelser Larvik Kampsport eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

Reklamasjon

Før feil meldes til Larvik Kampsport, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Larvik Kampsport har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Larvik Kampsport slik at Larvik Kampsport kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftleg melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Larvik Kampsport skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Larvik Kampsort, betaler ikke Larvik Kampsport disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Larvik Kampsport er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Larvik Kampsport godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Larvik Kampsport kontroll, og som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Larvik Kampsport er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Larvik Kampsport har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Larvik Kampsport forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er Larvik Kampsport forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Larvik Kampsport fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.